Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
38-315 Uście Gorlickie 219
Tel. 18-3516001, e-mail: gsuscie1@wp.pl

SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

Nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w centrum Uścia Gorlickiego składającą się z działki:

  • nr 265/15 o powierzchni 0,15ha zabudowanej budynkiem restauracji o powierzchni całkowitej 1297m2

Budynek wolnostojący, murowany, piętrowy, podpiwniczony, kryty blachą, posiada instalacje: elektryczną, telefoniczną, wod-kan – studnia własna.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr: NSlG/00070889/8 przez Sąd Rejonowy w Gorlicach, V wydział ksiąg wieczystych.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 1 200 000 zł.

Słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwiskiem z dopiskiem „PRZETARG” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 08.11.2019 r. godz.10:00, oraz wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej
na konto Spółdzielni:

nr 91 1240 5110 1111 0010 6271 7527

do dnia 07.11.2019 r.

Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia,imię i nazwisko,dokładny adres PESEL oferenta,w przypadku firmy NIP,Regon,KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG-poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta,proponowaną cenę,dowód wniesienia wadium,numer rachunku na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie,o znajomości stanu technicznego i prawnego nieruchomości (wzór załączony do regulaminu przetargu na stronie www.restauracja-homola.pl)

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019r. godz. 11:00.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Regulamin przetargu dostępny w poniższym linku:

Regulamin_przetargu.pdf

<strong>Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”</strong><br /><strong>38-315 Uście Gorlickie 219</strong><br /><strong>Tel. 18-3516001, e-mail: gsuscie1@wp.pl</strong><strong>SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO</strong>Nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w centrum Uścia Gorlickiego składającą się z działki:<li>nr 265/15 o powierzchni 0,15ha zabudowanej budynkiem restauracji o powierzchni całkowitej 1297m<sup>2</sup></li>
Budynek wolnostojący, murowany, piętrowy, podpiwniczony, kryty blachą, posiada instalacje: elektryczną, telefoniczną, wod-kan – studnia własna.Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr: NSlG/00070889/8 przez Sąd Rejonowy w Gorlicach, V wydział ksiąg wieczystych.<strong>CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 1 200 000 zł.</strong><strong>Słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych</strong><strong>(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)</strong>Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwiskiem z dopiskiem „PRZETARG” należy składać w sekretariacie Spółdzielni <br />do dnia <strong><u>08.11.2019 r. godz.10:00</u></strong>, oraz wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej <br />na konto Spółdzielni:<strong><em><u>nr 91 1240 5110 1111 0010 6271 7527</u></em></strong><strong><u>do dnia 07.11.2019 r.</u></strong><em>Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia,imię i nazwisko,dokładny adres PESEL oferenta,w przypadku firmy NIP,Regon,KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG-poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta,proponowaną cenę,dowód wniesienia wadium,numer rachunku na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie,o znajomości stanu technicznego i prawnego nieruchomości (wzór załączony do regulaminu przetargu na stronie www.restauracja-homola.pl)</em>Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu <strong><u>08.11.2019r. godz. 11:00</u></strong>.Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczynyRegulamin przetargu dostępny w poniższym linku:<a href=”http://restauracja-homola.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin_przetargu.pdf” data-mce-href=”http://restauracja-homola.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin_przetargu.pdf”>Regulamin_przetargu.pdf</a>